Nyheter

Kallelse till årsstämma i The Great Wild AB (publ)

Aktieägarna i The Great Wild AB (publ), 556913-0916, kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2019, klockan 14.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr i Stockholm (FrontOffice AB (publ):s lokaler).

1. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 20 juni 2019, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast samma dag under adress: The Great Wild AB (publ), "bolagsstämma", c/o FrontOffice Nordic AB (publ), Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, 114 29 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@thegreatwild.com. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast 20 juni 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Ärenden på stämman

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
  a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 - arvoden till styrelse och revisor
Föreslås att inga styrelsearvoden skall utgå.

Styrelsen föreslår att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Punkt 9 - Val av styrelse och revisor
Föreslås omval av styrelseledamöterna Johan Lund och Johan Eldh samt Mattias Åkerman samt av Jenny Gentele som bolagets revisor intill nästa årsstämma.

Punkt 10 - Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget eller, med avseende på teckningsoptioner, för att besluta om incitamentsprogram för anställda och andra ledande befattningshavare eller resurser. Vidare föreslås att VD eller den han utser bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om bemyndigandet som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Ovan utgör styrelsens fullständiga förslag

C. Handlingar och upplysningar

Årsredovisning samt revisionsberättelsen finns tillgängliga hos bolaget senast två veckor innan stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

The Great Wild AB (publ)
Styrelsen

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.