Bolagsordning

Bolagsordning för The Great Wild AB (publ)
Organisationsnummer: 556913-0916

§1. Bolagets firma

Bolagets firma är The Great Wild AB (publ).

§2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamget är att erbjuda ett socialt nätverk och marknadsplats för jägare samt därmed förenlig verksamhet.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronot.
Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 stycken och högst 32 000 000 stycken.

§5. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst sju suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

§6. Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§7. Kallelse till årsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§8. Aktieägares rätt att delta i årsstämma och anmälan

För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§9. Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkänna förslag till dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut angående;
  a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
  c. ansvarsfrihet år styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 9. Val av;
  a. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
  b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske
 10. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen

§10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 - 31/12

§11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på extra bolagsstämma den 9 februari 2017.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.